arrow-btn-hoverarrow-btn-hoverarrowbg-logo-greybtn-facebook btn-instagram btn-mail btn-youtube checkhexagon-roundedicon-categoryicon-closeicon-youtube instagram-feed-iconlike-filled like logo-coloured logo-white opvulling verlenging

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoek aan deze website te verbeteren. Meer info.

Algemene voorwaarden

Lees in onze algemene voorwaarden meer over vastgelegde bepalingen, lees deze voorwaarden altijd goed door.

>Meer informatie Bekijk het resultaat

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door VOF Natural Hair Company gevestigd te Alphen aan den Rijn, hierna te noemen Natural Hair Company.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van de op dat moment geldende algemene voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Natural Hair Company worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Algemene voorwaarden kunnen door Natural Hair Company ten alle tijden gewijzigd worden.

 

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden

2.1 Natural Hair Company aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2.2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Natural Hair Company onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.

2.3 Algemene voorwaarden worden slechts door Natural Hair Company aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van Natural Hair Company zijn vrijblijvend en Natural Hair Company behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.

3.2 Natural Hair Company behoudt zich ten alle tijden het recht om verpakkingen, inhoud van verpakkingen, modellen en kleuren te wijzigen.

3.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Natural Hair Company. Natural Hair Company is gerechtigd zonder opgaaf van reden bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet door Natural Hair Company wordt geaccepteerd, deelt Natural Hair Company dit mee binnen vijf 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 4 Afname

4.1 Als eerste afname dient de koper een startpakket af te nemen. Een startpakket bestaat uit minimaal zeven (12) hairweaves, waarvan 12 verschillende kleuren. Elke kleur bevat een steile uitvoering alleen voor het zicht een bodywave uitvoering.

4.2 Na het afnemen van het startpakket kan het aantal hairweaves en verschillende kleuren daarvan naar believen worden afgenomen.

 

Artikel 5 Techniek

5.1 Het afgenomen haar dient op de door Natural Hair Company aan te leren wijze ingevlochten te worden.

5.2 De techniek zal door Natural Hair Company in een cursus van twee dagdelen aan de koper worden geleerd. De door Natural Hair Company geleverde hairweaves dient enkel en alleen op de techniek van Natural Hair Company te worden aan gebracht.

5.3 Op de techniek van Natural Hair Company berust het auteursrecht en mogelijk andere rechten van intellectueel eigendom bij Natural Hair Company.

5.4 Natural Hair Company geeft koper toestemming deze techniek te gebruiken in het kader van haar normale bedrijfsvoering zolang de hairweaves van Natural Hair Company worden afgenomen. Koper zal deze techniek niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Natural Hair Company verveelvoudigen, openbaar maken of aan derden beschikbaar stellen.

 

Artikel 6 Levering en verzending

6.1 De wijze van verzending wordt door Natural Hair Company bepaald, tenzij anders is overeengekomen.

6.2 Natural Hair Company is niet aansprakelijk voor vertragingen bij Postnl.

6.3 Leveringstijden gelden steeds voor benadering en in geen geval kan Natural Hair Company voor vergoeding van kosten of schade wegens overschrijding van leveringstijd aansprakelijk worden gesteld.

6.4 Verlies, breuk, diefstal of andere schade gedurende het transport zullen door Natural Hair Company worden vergoed mits hiervoor duidelijk bewijs kan worden geleverd.

6.5 Producten welke niet op voorraad zijn worden niet automatisch nagezonden. Natural Hair Company zal de koper hier binnen vijf werkdagen van op de hoogte stellen. De koper heeft dan de mogelijkheid om de bestelling te annuleren.

 

Artikel 7 Prijzen

7.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten van Natural Hair Company zijn in euro's, exclusief 21% BTW, exclusief verzendkosten.

7.2 Voor bestellingen met een afleveradres buiten Nederland worden tarieven van de reguliere post gehandhaafd.

 

Artikel 8 Betalingen

Betaling dient voor de levering of via automatische incasso (tenzij anders is overeengekomen) overgeboekt te worden op:
Bankrekeningnummer ABN AMRO 58.08.76.241 ten name van Natural Hair Company, onder vermelding van uw naam en uw Natural Hair Company factuurnummer.

 

Artikel 9 Garantie/ruilen

9.1 Goederen kunnen worden geruild mits de verzegeling van de Natural Hair stroken niet is verbroken, beschadigd, etc. is.

9.2 Natural Hair Company geeft in geen enkel geval geld terug mits uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.3 (Verzend)Kosten die gemaakt worden om goederen te ruilen zijn voor rekening van de koper. 9.4 Retour zenden is voor eigen risico van de koper.

9.5 Na retourzending binnen een termijn van acht 8 dagen heeft de klant twee maanden de tijd om een nieuwe bestelling te plaatsen voor eenzelfde bedrag of meer.

9.6 De koper is verplicht te controleren of de bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Eventuele afwijking in kleuren, texturen en of modellen, voor zover acceptabel kunnen niet geretourneerd of geruild worden. Indien dit niet het geval is dient de koper dit binnen acht 8 dagen na aflevering te melden per e-mail info@naturalhaircompany.nl aan Natural Hair Company onder vermelding van de naam van de koper, het bestelnummer en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Natural Hair Company zal het artikel vervangen of de betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat het artikel niet wordt geaccepteerd op gegronde redenen. Wordt binnen dit termijn geen gebrek gemeld, dan vervalt elke aanspraak jegens Natural Hair Company terzake van enig gebrek.

9.7 Natural Hair Company kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor schade die geleden wordt door onjuiste verzendingen met onjuiste artikelen.

9.8 Natural Hair Company behoudt zich ten alle tijden het recht om prijzen,verpakkingen, inhoud van verpakkingen, modellen en kleuren te wijzigen.

9.9 Natural Hair Company ruilt geen producten en/of geeft geen geld retour op gebruikte goederen welke in goede staat verkeren.
9.10 Een retour zending wordt pas omgeruild wanneer deze door Natural Hair Company ontvangen en goedgekeurd is.

 

Artikel 10 Klachten

10.1 Indien er tijdens de behandeling twijfel ontstaat over het product, dient de behandeling direct te worden gestaakt en dient er contact met Natural Hair Company te worden opgenomen.

10.2 Producten die reeds chemisch behandeld zijn komen niet in aanmerking voor de klachtbehandeling.

10.3 Het chemisch behandelen (oa verven, permanenten etc.) van het haar is voor het eigen risico van de koper.

10.4 Natural Hair Company geeft geen garantie op verkeerde kleur of textuur keuze van de klant. 10.5 Natural Hair Company geeft geen garantie op een bevestigingssyteem dat niet als prettig wordt ervaren door de klant.

10.6 Natural Hair Company geeft geen garantie op verkeerd gebruik/verzorging van de hairweaves.

10.7 Natural Hair Company is niet aansprakelijk voor de arbeid van derden.

10.8 Over verworpen klachten kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Artikel 11 Retourzendingen

Voor alle retourzendingen gelden de volgende regels:

Verstuur een e-mail naar info@naturalhaircompany.nl onder vermelding van uw naam, factuurnummer en de reden van retourzending.

Bij een nieuw product dient het artikel binnen acht 8 dagen na de dag waarop u Natural Hair Company heeft gecontacteerd betreffende de retourzending retour gezonden te worden.

Bij een nieuw product mag de verzegeling niet verbroken zijn. Bij een nieuw product dient de verpakking ongeschonden te zijn.

Kosten voor retourzendingen zijn voor de koper tenzij er door Natural Hair Company een onjuiste levering is gedaan.

Retour zenden is voor risico van de koper.
Natural Hair Company is niet verantwoordelijk voor de vermissing of vertraging van een retourzending.

Onvoldoende gefrankeerde of ongefrankeerde retourzendingen worden niet door Natural Hair Company geaccepteerd.

De koper dient de artikelen dusdanig te verpakken dat beschadiging wordt vermeden.

 

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

12.1 Zolang Natural Hair Company geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Natural Hair Company.

12.2 Natural Hair Company heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling
ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

12.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 13 Vrijwaring

13.1 De koper dient Natural Hair Company te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die op Natural Hair Company jegens derden zou kunnen rusten met betrekking tot de door Natural Hair Company geleverde zaken.

13.2 In enkele wetenschappelijke publicaties lijkt te worden gesteld dat hairweaves wellicht schade zouden kunnen toebrengen aan het eigen haar en de hoofdhuid. Deze beweringen zijn in andere publicaties echter weersproken, waarbij voorts duidelijk wordt gewezen dat, indien al sprake is van schade, deze ook het gevolg kan zijn van ondeskundig gebruik van de hairweaves. Er is geen eenduidige wetenschappelijke berichtgeving beschikbaar over de mogelijke schade door hairweaves en/of ondeskundig gebruik van hairweaves.

b. In aanvulling op bovenstaande stelt Natural Hair Company evenwel uitdrukkelijk op geen enkele wijze verantwoordelijk noch aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor iedere vorm van schade, waaronder fysiek of psychisch, die mogelijk voort vloeit uit het gebruik van hairweaves.

c. Het gebruik van hairweaves en/of de toebehoren hiervan, geleverd door Natural Hair Company, geschiedt geheel op eigen risico.

d. Natural Hair Company is niet verantwoordelijk voor de arbeid van derden, waaronder doch niet beperkt het verwerken van producten geleverd door Natural Hair Company.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht

Op alle door Natural Hair Company gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

 

Artikel 15 Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Natural Hair Company, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

 

Artikel 16 Copyright

Alle auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Natural Hair Company mogen niet zonder toestemming gekopieerd worden.

Voordelen van Natural Hair

Niet schadelijk voor het haar
Onzichtbare bevestiging
Zeer hoge, constante kwaliteit
Keuze uit 20 kleuren
Droomhaar in 1 uur

Wil jij meer weten over dit exclusieve product?

Wij vertellen je er graag meer over! Gebruik onderstaand contactformulier en wij bellen je binnen 1 werkdag terug.

Voor & Na

Dit wil natuurlijk iedereen zien! Wat is toch het verschil? Zijn de weaves zichtbaar? Ziet het er nep uit? Matchen de kleuren wel met de eigen haarkleur? Wij kunnen op alles positief reageren, maar zien is geloven. Daarom laten we jou graag een aantal voor & na foto’s zien.
Stap 1
voor de extentions
Stap 2
na de extentions
Stap 3
extentions & styling

    Meer weten over Natural Hair?

    Vul ons contactformulier in en wij nemen binnen 1 werkdag contact met je op!